PL EN
SmodCMS

Regulamin Konkursu Wykonawczego 2018

srebrna szybka

Regulamin VIII Konkursu Wykonawczego

Srebrna Szybka

Kraków 2018

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

1. Konkurs ma na celu propagowanie współczesnych trendów, technik kompozytorskich i wykonawczych w ośrodkach szkolnictwa muzycznego w Polsce i za granicą.

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.

3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach od  14 do 17 marca 2018 r. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej przy ul. Józefińskiej 10 w Krakowie.

UCZESTNICY KONKURSU:

1. Konkurs jest otwarty dla uczestników z Polski i z zagranicy – edukujących się w placówkach publicznych i  niepublicznych.

2. Absolwenci szkół muzycznych II stopnia oraz studenci i absolwenci akademii muzycznych nie mogą brać udziału w konkursie.

3. Uczestnicy oceniani będą w czterech  grupach wiekowych:

grupa I - urodzeni w roku 2008 i młodsi

grupa II - urodzeni w latach 2005 - 2007

grupa III – urodzeni w latach 2002 - 2004

grupa IV - urodzeni w latach 1997 – 2001

 

oraz w trzech kategoriach wykonawczych:

kategoria A - fortepian solo;

kategoria B – instrument solowy, instrument solo z akompaniamentem lub głos solo z akompaniamentem

kategoria C - zespół kameralny: wokalny, instrumentalny lub wokalno-instrumentalny

 

Uwaga: 

- W kategorii C nie mogą brać udziału  nauczyciele z wyjątkiem akompaniatorów chórów 

i dziecięcych zespołów wokalnych oraz dyrygentów orkiestr.

- W przypadku, gdy w zespole występują osoby z różnych grup wiekowych, brana pod uwagę będzie średnia wieku członków zespołu.

PROGRAM:

1. Konkurs obejmuje wykonanie utworów współczesnych kompozytorów polskich i zagranicznych, urodzonych po 1 stycznia 1900 roku, zawierających zróżnicowane elementy współczesnych trendów, technik kompozytorskich i wykonawczych, z wyłączeniem kompozycji postromantycznych. 

2. Kategoria A obejmuje:

w grupie I – III

- jeden utwór obowiązkowy polskiego kompozytora do wyboru z listy utworów obowiązkowych dostępnych na stronie http://srebrnaszybka.pl

- oraz program dowolny: dwa utwory o różnym charakterze ( patrz pkt. 1 )

w gr. IV

- jeden utwór polskiego kompozytora

- oraz program dowolny: dwa utwory o różnym charakterze ( patrz pkt. 1 )

 

3. Kategorie B i C obejmują:

-  jeden utwór polskiego kompozytora (dopuszczalne są transkrypcje i opracowania)

- oraz program dowolny: dwa utwory o różnym charakterze ( patrz pkt. 1 )

 

4. Dopuszcza się utwory z wykorzystaniem cyfrowych nośników dźwięku

5. Łączny czas trwania prezentacji:

 -  dla gr. I, II i III  -  15 min.

 -  dla gr. IV  -  25 min.

6. Czas trwania prezentacji nie może przekraczać limitu podanego w pkt. 5

7. Jury zastrzega sobie prawo do przerwania prezentacji po przekroczonym limicie czasowym

8. Prezentacje mogą odbywać się z materiałów nutowych

9. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany jeżeli utwory w jego programie nie będą zgodne  z wymaganiami pkt.1.

PRZEBIEG KONKURSU:

1. Nad porządkiem przebiegu konkursu czuwać będzie Sekretarz Jury oraz osoby wyznaczone przez organizatora.

2. Próby akustyczne dla uczestników konkursu organizowane będą zgodnie z harmonogramem, ustalonym po zamknięciu listy uczestników konkursu.

3. Przesłuchania konkursowe prowadzone będą w kolejności ustalonej przez organizatora.

4. Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności.

5. Jury może  poprosić o udostępnienie kopii utworów programu dowolnego.

6. Po ukazaniu się listy uczestników na stronie internetowej konkursu, organizatorzy  nie dopuszczają zmiany kolejności prezentacji.

7. We wszystkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych nie należących do kompetencji Jury, organizator konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.

8. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu.

NAGRODY:

1. W każdej grupie wiekowej mogą być przyznane trzy nagrody. Przewidziane są wyróżnienia jak również Grand Prix za osobowość artystyczną.

2. Jury przyzna również Nagrodę im. prof. Adama Kaczyńskiego za najlepsze wykonanie utworu awangardowego.

3. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania wszystkich nagród przewidzianych w regulaminie.

4. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

5. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.

6. Przewidziane są dyplomy dla nauczycieli, których uczniowie zostaną laureatami konkursu oraz dla wyróżniających się akompaniatorów.

7. Laureaci zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów, który odbędzie się 

17 marca 2018 r. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej. Utwory prezentowane na  koncercie laureatów będą wybrane przez Jury z programu konkursowego laureata.

8. Ze względów organizacyjnych nieodebrane dyplomy i nagrody nie będą przesyłane.

 

 

PRAWA AUTORSKIE:

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku oraz wykonania artystycznego na polach eksploatacji takich jak: płyta DVD-wideo, CD - audio, publikacja nagrań na stronie konkursu  www.srebrnaszybka.pl

REKRUTACJA:

1. Rekrutacja polega na wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.srebrnaszybka.pl od 1 stycznia do 18 lutego 2018 r.

2. Opłata wpisowa wynosi 120 PLN dla każdego uczestnika z zagranicy. W przypadku kategorii C, opłata wynosi 120 PLN dla każdego członka zespołu od 2 do 7 osób, oraz 60 PLN za każdego członka zespołu powyżej 7 osób. Dyrygent zespołu jest zwolniony z opłaty.

Pieniądze należy wpłacać na konto:

Bank PKO S.A.  97 1240 4432 1111 0000 4724 7152


Uwaga: Wpłat należy dokonywać w terminie od 1 stycznia do 18 lutego 2018 r.

Opłata wpisowa dotyczy tylko uczestników z zagranicy.

3. Dokonanie wpłaty stanowi warunek dopuszczenia do przesłuchań.

4. W razie rezygnacji z udziału w Konkursie opłata  nie będzie zwracana.

5. Zawiadomienie o przyjęciu kandydata do uczestnictwa w konkursie zostanie przesłane w ciągu tygodnia od zamknięcia listy zgłoszeń oraz zostanie umieszczone na stronie www.srebrnaszybka.pl

6. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w Regulaminie Konkursu, bez możliwości odwołania. 

ZAKWATEROWANIE:

1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

2. Informacje w sprawie noclegów udzielane będą  w sekretariacie szkoły oraz na www.srebrnaszybka.pl

KONTAKT:

Tel./fax. Szkoła  012 656 09 45

 e-mail: srebrnaszybka2004@gmail.com, 

www.srebrnaszybka.pl, www.sm1krakow.eu

Sabina Krzywicka tel: 502 303 689 - Koordynator do spraw programu i regulaminu,

Renata Guzik tel: 508 173 092 - Sekretarz Konkursu